Konkurs na staż urzędniczy

W dniu 11 stycznia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-1/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 25 stycznia 2019 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-1/19) w dniu 30 stycznia 2019 r. przeprowadziła etap pierwszy konkursu, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności). Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu załączone zostało poniżej.

Termin etapu drugiego konkursu wyznaczony został na dzień  7 lutego 2019 r. Początek godz. 8.00. Szczegółowy harmonogram tego etapu załączony został poniżej. Miejsce: sala konferencyjna Nr C107-C110 oraz C101 Sądu Okręgowego w Białymstoku przy  ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 7 lutego 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-1/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 15 lutego 2019 r. (piątek). Początek godz. 8.00. Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczone zostało poniżej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-1/19 w dniu 15 lutego 2019 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki konkursu Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 18 lutego 2019 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).