Konkurs na staż urzędniczy (na stanowisko inspektora ds obronnych)

W dniu 12 grudnia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy (na stanowisko inspektora ds. obronnych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-21/18 (0,3 etatu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

W dniu 9 stycznia 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko inspektora ds. obronnych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-21/18 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 18 stycznia 2019 r. (piątek). Początek godz. 11.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz harmonogram jego poszczególnych części zamieszczone zostało poniżej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko inspektora ds. obronnych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-21/18 w dniu 18 stycznia 2019 r. przeprowadziła drugi etap konkursu, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące trzeciego etapu konkursu załączone zostało poniżej.

Termin trzeciego etapu konkursu ustalony został na dzień 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) - początek godz. 8.30. Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko inspektora ds. obronnych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-21/18 w dniu 28 stycznia 2019 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki konkursu Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 28 stycznia 2019 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).