Konkurs na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

W dniu 6 grudnia 2018 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkursu na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-19/18 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-19/18 w dniu 18 stycznia 2019 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu, tj. wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych i ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej).

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz zawiadomienie dotyczące terminu i miejsca drugiego i trzeciego etapu konkursu załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu etapu konkursu (pracy pisemnej) ustalony został na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) - początek godz. 13.30, natomiast termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) - początek godz. 15.00. Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W związku z rezygnacją kandydata na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku konkurs Nr K-1012-19/18 nie został rozstrzygnięty. Poniżej informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2019 r.