Konkurs na staż urzędniczy

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-12-/18 (1 etat - na zastępstwo).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 24 sierpnia 2018 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

W dniu 5 września 2018 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-12/18 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 13 września 2018 r. (czwartek). Początek godz. 8.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz harmonogram jego poszczególnych części zamieszczone zostało poniżej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-12/18 w dniu 13 września 2018 r. przeprowadziła drugi etap konkursu, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące trzeciego etapu konkursu załączone zostało poniżej.

Termin trzeciego etapu konkursu ustalony został na dzień:  26 września 2018 r. (środa) - początek godz. 10.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 26 września 2018 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-12/18 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną).

W dniu 27 września 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła wyniki konkursu (informacja poniżej).