Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku - Nr K-1012-31/19 (na zastępstwo)

W dniu 29 listopada 2019 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-31/19 (1 etat - na zastępstwo).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-31/19 (1 etat - na zastępstwo) w dniach 3 oraz 17 stycznia 2020 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu - wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu - pracy pisemnej (lista załączona została poniżej).

Jednocześnie Komisja ustaliła:
• termin drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej)  na dzień 30 stycznia 2020 r. (czwartek) - początek godz. 13.00,
• termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) na dzień 30 stycznia 2020 r. (czwartek) - początek godz. 15.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 30 stycznia 2020 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-31/19 przeprowadziła drugi i trzeci etap konkursu (pracę pisemną i rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 31 stycznia 2020 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).