Konkurs na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

W dniu 18 września 2019 roku Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-24/19 (1 etat).

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.


Termin składania dokumentów został określony na dzień - 14 października 2019 roku (poniedziałek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku"