Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem.

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 wymienionego wyżej Rozporządzenia. Pisemny wniosek o przekazanie powinien zawierać wszystkie informacje wymagane § 38 ust. 3 i 4 cytowanego we wstępie Rozporządzenia zaś w przypadku wniosku o darowiznę informacje wymagane § 39 ust. 4. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 22 marca 2012 roku w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok, pokój 68.

Składniki majątku będą udostępniane do obejrzenia po uzgodnieniu terminu z Panią Grażyną Skrzypczyk, telefon 85 74 59 367.

Niezagospodarowane składniki majątku zostaną przeznaczone do sprzedaży pozostałym zainteresowanym po wcześniejszym umieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej i wywieszeniu ogłoszenia na terenie tutejszego Sądu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pan Andrzej Wardziński, tel. 85 74 24 331.