Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r. nr 191, poz. 1957) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem. Nieodpłatne przekazania lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia. Pisemny wniosek powinien zawierać wszystkie informacje wymagane § 38 ust. 4 i 5 cytowanego we wstępie Rozporządzenia. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 26 marca 2009 roku w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok, pokój 68.

Składniki majątku będą udostępniane do obejrzenia po uzgodnieniu terminu z Panią Grażyną Skrzypczyk, telefon 085 74 24 331.

Niezagospodarowane składniki majątku zostaną przeznaczone do sprzedaży pozostałym zainteresowanym po wcześniejszym wywieszeniu ogłoszenia na terenie tut. Sądu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pan Andrzej Wardziński, tel. 085 74 24 331.