Pomoc ofiarom przestępstw

  • Drukuj

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONA PRZESTĘPSTWEM 
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych (udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem) są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj. pokrywanie kosztów:

  • rehabilitacji, świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  • związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  • czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • żywności lub bonów żywnościowych;
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
  • dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/sprawiedliwosc, na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz na stronie Towarzystwa Amicus.

Ministerstwo Sprawiedliwości realizując postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw zawarło w dniu 1 sierpnia 2008 roku z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) działające na terenie całego kraju.

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Informacja dot. Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach projektu Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl na której zamieszczonych jest szereg przydatnych informacji.

Kompensata dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych

Ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 25.000 zł, a w przypadku śmierci ofiary 60.000 zł.

Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476).