Udostępnianie akt do celów prasowych (dziennikarzom)

  • Drukuj

Dotyczy osób mających posiadać dostęp do akt spraw sądowych, toczących się (lub zakończonych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, na podstawie:

  • art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.),
  • art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.),

do celów prasowych (dziennikarzom). 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw Sądu Okręgowego w Białymstoku do celów prasowych należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Do wniosku należy załączyć:

  1. czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. czytelnie podpisaną klauzulę informacyjną,
  3. czytelnie podpisane oświadczenie związane z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych,
  4. kserokopię ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenie wystawione przez redakcję, potwierdzające, że wnioskodawca zajmuje się przygotowywaniem materiałów prasowych.

Wniosek o udostępnienie akt można przesłać pocztą na adres:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie Sądu).

Dokumenty można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) bądź pocztą e-mail podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akta udostępniane są w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Zasady udostępniania akt reguluje Regulamin Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Białymstoku.