Odpowiedź na publikację prasową

  • Drukuj

W związku z publikacją prasową, opublikowaną w dniu 6 września 2017 r.  w dzienniku Gazeta Wyborcza w dodatku lokalnym Białystok pt. „Sądowa ruletka” chciałbym wyjaśnić i sprostować zawarte tam nieścisłe informacje.

  1. Informacja, że Sąd Okręgowy w Białymstoku oczekuje na decyzję Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, odnośnie powołania wiceprezesa tego sądu, nie jest prawdziwa. Dotychczas Pan Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z takim wnioskiem (inicjatywą) nie wystąpił do Ministra Sprawiedliwości.
  2. Nieścisła jest informacja dotycząca dotychczasowego czasu niezbędnego do obsadzenia wakujących stanowisk wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku od chwili zwolnienia stanowiska. W ostatnich latach wiceprezesi Sądu Okręgowego w Białymstoku powoływani byli po upływie kilku miesięcy od dnia wygaśnięcia kadencji poprzednika. Przykładowo zwolnienie funkcji wiceprezesa nastąpiło w dniu 06.10.2014 r. a do powołania nowego wiceprezesa doszło w dniu 01.02.2015 r. Do kolejnego wakatu na tym stanowisku doszło 06.10.2015 r. a do powołania kolejnego wiceprezesa doszło 01.12.2015 r.  Natomiast kadencja wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Sędzi Katarzyny Topczewskiej upłynęła w dniu 31.08.2017 r.
  3. Nieścisła jest informacja dotycząca dotychczasowego trybu powoływania wiceprezesa sądu okręgowego. Zgodnie z pierwotną treścią art. 24 § 3 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przed nowelizacją, wiceprezesa sądu okręgowego powoływał Minister Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego.
  4. Nieścisła jest informacja, że decyzję o mianowaniu wiceprezesa sądu okręgowego podejmuje minister, bez żadnych konsultacji ze środowiskiem. Obsadzenie tego stanowiska wymaga przeprowadzenia przez prezesa sądu okręgowego rozmów z kandydatami. Istnieje także możliwość zaopiniowania kandydata przez kolegium sądu okręgowego. Konieczne jest sporządzenie uzasadnionego pisemnego wniosku o powołanie wiceprezesa. Następnie niezbędne jest przesłanie takiego wniosku drogą służbową do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który również może przedstawić swoje stanowisko co do kandydata.
    Dodatkowo wyjaśniam, że uprzednie, jak też aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewidują żadnego terminu na podjęcie inicjatywy przez prezesa sądu okręgowego w zakresie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości o powołanie wiceprezesa sądu okręgowego.

Rzecznik prasowy  Sądu Okręgowego w Białymstoku
Wiesław Żywolewski (sędzia Sądu Okręgowego)