Dostawa energii elektrycznej do obiektu Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20

Nr postępowania: ZP-361-4/17

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa energii elektrycznej do obiektu Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy       ul. Legionowej 20.

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Opis postępowania:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy Prawo Energetyczne, zwana dalej dostawą energii elektrycznej do obiektu Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20, usytuowanym na działce o nr 1674.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

3. W ramach realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostawy energii elektrycznej spełniającej parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami,

2) przeprowadzenia z powodzeniem procedury zmiany dostawcy na podstawie udzielonego przez Zamawiającego Pełnomocnictwa.

Termin wykonania:

Zamówienie należy realizować po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany dostawcy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2017 r. i będzie trwało do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia