Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/15/G

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2015-11-12 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2015-11-12 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodowbowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym do nich terenem.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wczesniej niż od 1 stycznia 2016 r.