Dostawa i montaż zestawów klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-2/15/OI

Przedmiot postępowania:

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie trzech (3) zestawów klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych A217, B220a i C213 Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.

Termin składania ofert:

 • 2015-05-26 godz. 10:00
 • 2015-05-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2015-05-26 godz. 10:15
 • 2015-05-28 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie trzech (3) zestawów klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych A217, B220a i C213 Sądu Rejonowego
  w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.
 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien również:
  • przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym proponowane przez niego rozwiązania w formie dokumentacji projektowej, uwzględniającej założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urządzeń;
  • wykonać niezbędne roboty budowlane, w tym związane z posadowieniem jednostek zewnętrznych, prowadzeniem przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, itp.), roboty wykończeniowe itp., a także wykonać badania, pomiary i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej;
  • przeprowadzić szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami osób przeszkolonych;
  • przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy i rysunki (w 1 egzemplarzu w formie papierowej).
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ.

Termin wykonania:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.