Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru wizyjnego obiektu Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Nr postępowania: ZP-213-11.11.OI

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru wizyjnego obiektu Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin składania ofert:

 • 2011-10-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2011-10-28 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nadzoru wizyjnego obiektu Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3-go Maja 7.
 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz oraz Koncepcji systemu monitoringu wizyjnego, stanowiącej Załącznik nr 2 do siwz. 3. Wykonawca w ramach oferty zobowiązuje się:
  1. zaoferować przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kompletny i przygotowany do eksploatacji – proponowane urządzenia systemu winne być wyprodukowane w 2011 r.;
  2. zaoferować przedmiot zamówienia zapewniający bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
  3. uwzględnić akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania;
  4. udzielić pełnej gwarancji producenta na proponowany sprzęt na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem wymagań szczegółowych Zamawiającego wyszczególnionych w § 6 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 11 do siwz.

Termin wykonania:

 • do dnia 28 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Wynik postępowania

Zawarcie umowy