Postanowienie z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie VII Gz 130/12

Wyczerpująca i autonomiczna definicja „miejsca wykonania zobowiązania” z art. 5 pkt 1 lit b rozporządzenia nr 44/2001 nie może być modyfikowana zapisami dyrektywy nr 2006/112/WE z dnia 28.11.2006 r., która ustanawia wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT). Pojęcia bowiem należące do konkretnych dziedzin prawnych powinny być definiowane zawsze w kontekście tej dziedziny, a nie przenoszone na grunt innej z nich.

Czytaj więcej...

Postanowienie z dnia 20 stycznia 2012 roku, sygn. akt VII Ga 192/11

Sam zatem fakt, iż art. 29 ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 ze zm.) nadał organowi nadzorującemu oraz prokuratorowi prawo do wniesienia powództwa o uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały, nie przekreśla możliwości dokonywania przez sąd rejestrowy oceny badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez najwyższy organ stowarzyszenia na ich treść.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 22 grudnia 2011 roku, sygn. akt VII GC 60/11

 

Jeżeli (…) podmiot legitymujący się zarejestrowanym znakiem towarowym żąda od osoby, która- w jego ocenie- naruszyła jego prawo, zaniechania naruszeń, to używanie przez tą osobę w obrocie gospodarczym znaku podobnego do korzystającego z ochrony musi być aktualne na datę wyrokowania.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 25 października 2011 roku, sygn. akt VII GC 127/11

Zmiana wysokości istotnego elementu umowy zawartej w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t., zwanej dalej ustawą), jakim jest wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, może nastąpić w oparciu o treść art. 3571 kc (rebus sic stantibus), który z mocy art. 139 ust. 1 ustawy ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o zamówieniach publicznych i umożliwia modyfikowanie zobowiązania z uwagi na nieoczekiwane zdarzenia po jego powstaniu.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 17 czerwca 2011 roku, sygn. akt VII Ga 75/11

Z mocy art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisów art. 108 § 1 i art. 116 Ordynacji podatkowej, do których odsyła pierwszy z wyżej wymienionych przepisów, od dnia 25 listopada 1998 roku niedopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia roszczeń publicznoprawnych w zakresie składek należnych powodowemu ZUS. Powyższy przepis stanowi bowiem szczególną w stosunku do art. 299 k.s.h. podstawę prawną dochodzonych roszczeń. Podstaw tych nie można kumulować, ani stosować zamiennie.

Czytaj więcej...