Wyrok z dnia 28 października 2011 roku, sygn. akt V U 1159/11

Do uznania okresu nauki za granicą za okres nieskładkowy wymagane jest przedstawienie dyplomu, który musi być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.

Sygnatura akt V U 1159/11

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

dnia 28 października 2011 r.

 

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

 

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2011 r. w Białymstoku

sprawy S. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

o emeryturę

na skutek odwołania S. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

z dnia 17 sierpnia 2011 r. Nr 0344606/E

 

oddala odwołanie.

 

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 17 sierpnia 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS odmówił S. S. prawa do emerytury. Organ rentowy uznał, że wnioskodawca nie udowodnił okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 20 lat. Organ rentowy uwzględnił okres ubezpieczenia wynoszący 8 lat, 2 miesiące i 18 dni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnił okresu studiów w latach 1964-1970 na terenie byłego ZSRR z uwagi na brak zaświadczenia potwierdzającego równoważność studiów.

Z powyższą decyzją nie zgodził się S. S. i wniósł odwołanie. Zarzucił jej bezpodstawną i niezgodną z zasadą równego traktowania ubezpieczonych odmowę prawa do emerytury w sytuacji, gdy ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny 65 lat, a przez cały czas ubezpieczenia ponosił i ponosi ciężar finansowy opłacanych składek m. in. na ubezpieczenie społeczne. Wnosił o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie prawa do emerytury.

ZUS w odpowiedzi na odwołanie wnosił o jego oddalenie podtrzymując argumentację z uzasadnienia decyzji.

 

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku ustalił i zważył co następuje:

 

Odwołujący S. S., obywatel Federacji Rosyjskiej, uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Urodził się w dniu 11.06.1946 r. i legitymuje się uznanym przez organ rentowy okresem ubezpieczenia wynoszącym 8 lat, 2 miesiące i 18 dni.

Organ rentowy nie uwzględnił okresu studiów na Państwowym Uniwersytecie Orderu Lenina im. A. A. Żdanowa w latach 1964-1970 na terenie byłego ZSRR.

Stosownie do art. 28 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla mężczyzn.

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS okresami nieskładkowymi są okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Termin „ukończenia nauki” odnosi się do zaliczenia całego programu studiów wyższych i otrzymania dyplomu ich ukończenia.

Natomiast aby uznać okresy nauki za granicą za okres nieskładkowy wymagane jest przedstawienie dyplomu, który musi być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi.

W myśl art. 191a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.

Z dniem 25 września 2005 r. zgodnie z Dokumentem wypowiedzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 14, poz. 94) straciło moc w stosunku do Federacji Rosyjskiej Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. (Dz. U. z 1975 r. nr 4, poz. 14).

Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą dokonuje się w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. z nr 196, poz. 1168).

Odwołujący nie przedstawił nostryfikowanego dyplomu ukończenia studiów na Państwowym Uniwersytecie Orderu Lenina im. A. A. Żdanowa. Okresu nauki za granicą w latach 1964-1970 nie można więc uznać za okres nieskładkowy w rozumieniu art. 7 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Jednak nawet uwzględniając w/w okres studiów odwołujący nie legitymowałby się wymaganym do uzyskania prawa do emerytury okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat.

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 477 14 § 1 kpc orzeczono jak w sentencji wyroku.