Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

W dniu 22 czerwca 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-8/17 (1 etat na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 12 lipca 2017 r. (środa). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 24 lipca 2017 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła etap pierwszy konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) i ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (informacja poniżej).

Termin etapu drugiego konkursu (testu i pracy pisemnej) ustalony został na dzień 17 sierpnia 2017 r. (czwartek), godz. 9:00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C107 (I piętro, część C budynku Sądu).

Osoby przystępujące do tego etapu konkursu proszone są o przybycie o godz. 8.30 oraz o posiadanie aktualnego dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy).

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną). Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostali kandydaci, którzy dotychczas uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej (lista oraz wyniki poniżej).

Termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek), początek godz. 9.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – gabinet wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku (I piętro, część C budynku Sądu - wejście Nr C113).

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 28 sierpnia 2017 r. przedstawił informację o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-8/17 (załącznik poniżej).