Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki OZSS

W dniu 7 lutego 2017 r. Pan Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-2/17 (1 etat).

Termin składania dokumentów został określony na dzień 8 marca 2017 r. (środa).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-2/17) w dniu 15 marca 2017 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu, tj. wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (pracy pisemnej).

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu załączone zostało poniżej.

Komisja konkursowa ustaliła również, iż:

  • drugi etap konkursu (praca pisemna) odbędzie się dnia 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. Gen. J. Bema 11 (sala Nr 3),
  • kandydaci przystępujący do tego etapu konkursu proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu). 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-2/17) w dniu 24 marca 2017 r. przeprowadziła drugi etap konkursu, tj. pracę pisemną.

Po zakończeniu tego etapu i sprawdzeniu prac pisemnych Komisja konkursowa stwierdziła, iż żaden z kandydatów nie uzyskał podczas drugiego etapu konkursu wymaganej liczby 10 punktów i w związku z tym nie został dopuszczony do trzeciego etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (informacja Komisji konkursowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. załączona została poniżej).

W związku z powyższym konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-2/17 - nie został rozstrzygnięty.