Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku - Nr K-1012-17/19 (na zastępstwo)

W dniu 24 czerwca 2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (na zastępstwo) - Nr K-1012-17/19 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 16 lipca 2019 r. (wtorek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-17/19  - w dniu 5 sierpnia 2019 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu, tj. wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych i przedstawiła informację dotyczącą osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej).
Komisja ustaliła również termin i miejsce kolejnych etapów konkursu.

Informacja dotycząca dopuszczenia do drugiego etapu konkursu oraz zawiadomienie dotyczące terminu i miejsca drugiego i trzeciego etapu konkursu załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej) ustalony został na dzień 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) - początek godz. 13.00, natomiast termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) - początek godz. 14.30.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).