Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku

W dniu 17 czerwca 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/19 (1 etat - na zastępstwo).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 2 lipca 2019 r. (wtorek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 5 lipca 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 15 lipca 2019 r. (poniedziałek). Początek godz. 8.15.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz harmonogram jego poszczególnych części zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 15 lipca 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/19 przeprowadziła drugi  etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 25 lipca 2019 r. (czwartek). Początek godz. 9.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczone zostało poniżej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/19 w dniu 25 lipca 2019 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki konkursu Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 25 lipca 2019 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).