Konkurs na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

  • Drukuj

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-11/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 30 kwietnia 2019 r. (wtorek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-11/19  - w dniu 20 maja 2019 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu, tj. wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych i przedstawiła informację dotyczącą osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej). Komisja ustaliła również termin i miejsce kolejnych etapów konkursu.

Informacja dotycząca dopuszczenia do drugiego etapu konkursu oraz zawiadomienie dotyczące terminu i miejsca drugiego i trzeciego etapu konkursu załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej) ustalony został na dzień 7 czerwca 2019 r. (piątek) - początek godz. 12.00, natomiast termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 7 czerwca 2019 r. (piątek) - początek godz. 14.30.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 7czerwca 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-11/19 przeprowadziła drugi i trzeci etap konkursu (pracę pisemną i rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 7 czerwca 2019 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).