Konkurs na staż urzędniczy

W dniu 13 marca 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-9/19 (1 etat - na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 29 marca 2019 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-9/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 11 kwietnia 2019 r. (czwartek). Początek godz. 8.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz harmonogram jego poszczególnych części zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-9/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek). Początek godz. 8.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczone zostało poniżej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-9/19 w dniu 19 kwietnia 2019 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki konkursu Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 23 kwietnia 2019 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).