Konkurs na staż urzędniczy (w Oddziale Administracyjnym)

W dniu 22 stycznia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Administracyjnym) - Nr K-1012-5/19 (1 etat - na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 6 lutego 2019 r. (środa). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

W dniu 11 lutego 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Administracyjnym) - Nr K-1012-5/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 21 lutego 2019 r. (czwartek). Początek godz. 8.00. Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz harmonogram jego poszczególnych części zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 21 lutego 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Administracyjnym) - Nr K-1012-5/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 5 marca 2019 r. (wtorek). Początek godz. 8.00. Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczone zostało poniżej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Administracyjnym) - Nr K-1012-5/19 w dniu 5 marca 2019 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki konkursu Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 5 marca 2019 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).