Konkurs na staż urzędniczy

W dniu 5 kwietnia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-6/18 (2 etaty). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 24 kwietnia 2018 r. (wtorek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-6/18 w dniu 26 kwietnia 2018 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zawierające również harmonogram tego etapu załączone zostało poniżej.

Termin i miejsce drugiego etapu konkursu - 10 maja 2018 r. (czwartek):

  • test z zakresu znajomości przepisów ustaw, o których mowa w punkcie VIII ogłoszenia Dyrektora SO w Białymstoku z dn. 05.04.2018 r. - początek godz. 8.00 (sala konferencyjna Nr C107-C110 Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - I piętro, część C budynku Sądu),
  • praktyczny sprawdzian umiejętności - początek godz. 9.15 (sala konferencyjna Nr C101 Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-6/18 w dniu 10 maja 2018 r. przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności). Następnie Komisja konkursowa w dniu 16 maja 2018 r. ustaliła listę osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce załączone zostało poniżej.

Termin trzeciego etapu konkursu: 25 maja 2018 r. (piątek). Początek godz. 8.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala rozpraw Nr III, II piętro - część B budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-6/18 w dniu 25 maja 2018 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 28 maja 2018 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).