Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

W dniu 30 stycznia 2018 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-3/18 (1 etat na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 16 lutego 2018 r. (piątek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-3/18) w dniu 5 marca 2018 r. przeprowadziła etap pierwszy konkursu, tj. wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (testu i pracy pisemnej).

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu oraz informację o terminie i miejscu tego etapu załączone zostało poniżej.

Termin i miejsce etapu drugiego konkursu:

  • 16 marca 2018 r. (piątek) - sala konferencyjna Nr C107-C110 Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 (I piętro, część C budynku Sądu) - początek o godz. 11.00.

Kandydaci przystępujący do etapu drugiego konkursu proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu).

W dniu 16 marca 2018 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną). Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostali kandydaci, którzy z drugiego etapu uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej (lista oraz wyniki poniżej).

Termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 22 marca 2018 r. (czwartek), początek godz. 11.30.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - gabinet Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku (Nr C114) - I piętro, część C budynku Sądu, wejście przez Sekretariat Nr C113.

W dniu 22 marca 2018 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 23 marca 2018 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku  przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).