Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

W dniu 30 stycznia 2018 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-3/18 (1 etat na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 16 lutego 2018 r. (piątek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.