Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii OZSS w SO w Białymstoku (na zastępstwo)

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (na zastępstwo) – Nr K-1012-25/17 (1 etat).

Termin składania dokumentów został określony na dzień 14 grudnia 2017 r. (czwartek).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (na zastępstwo) – Nr K-1012-25/17 w dniu 22 grudnia 2017 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu, tj. wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (pracy pisemnej). Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu (oraz informacja o terminie i miejscu poszczególnych etapów) załączone zostało poniżej.

Komisja konkursowa ustaliła również, iż:

  • drugi etap konkursu (praca pisemna) odbędzie się w dniu 3 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 – I piętro, część C budynku Sądu),
  • trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 3 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 11.30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 – I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (na zastępstwo) - Nr K-1012-25/17 w dniu 3 stycznia 2018 r. przeprowadziła drugi i trzeci etap konkursu, tj. pracę pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Po zakończeniu trzeciego etapu Komisja konkursowa ustaliła kolejność kandydatów według liczby uzyskanych punktów, uwzględniając kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 16 punktów w trakcie konkursu i co najmniej 4 punkty w trzecim etapie konkursu.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 3 stycznia 2018 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).