Akt oskarżenia w sprawie oszustwa związanego z zamianą nieruchomości

W dniu 2 stycznia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym: Elżbiecie A. o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k., Izabeli  Jadwidze J. o czyn z art. 231 § 1 k.k., Małgorzacie S.K. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., Andrzejowi K. o czyn z art.  286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonej Elżbiecie A., że w dniu 19 stycznia 2011 r. w Białymstoku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w oszacowaniu nieruchomości położonej w Białymstoku stanowiącej własność osób fizycznych sporządzonym na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku, będąc z tytułu otrzymanego zlecenia oraz z uwagi na posiadane uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości, osobą upoważnioną do sporządzenia tego rodzaju operatu szacunkowego, w dokumencie tym poświadczyła nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne, czym doprowadziła Gminę Białystok do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 667 422 złotych w związku z zamianą przedmiotowej nieruchomości na zabudowaną działkę położoną w Białymstoku o wartości 297 987 złotych, stanowiącą własność osób fizycznych.

Oskarżona Izabela Jadwiga J. stanęła zaś pod zarzutem tego, że w okresie od 16 września 2010 r. do 19 stycznia 2011 r. w Białymstoku będąc funkcjonariuszem publicznym, w związku z procedurą zamiany nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, na zabudowaną działkę stanowiącą własność gminy Białystok, nie dopełniła swoich obowiązków służbowych, czym działała na szkodę interesu publicznego, doprowadzając swoim zachowaniem  do szkody w wysokości 667 442 złotych na rzecz Gminy Białystok.

Małżonkowie Małgorzata S.K. i Andrzej K. zostali zaś oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, w dniu 11 marca 2011 r. w Białymstoku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili Gminę Białystok do niekorzystnego rozporządzeniem swoim mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 667 422 złotych, w ten sposób, że za pomocą wyzyskania błędu polegającego na zaistniałej rozbieżności między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej pokrzywdzonej, stanowiącej efekt niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego zatrudnionego w organie samorządu terytorialnego, o którym to niedopełnieniu oskarżeni jako strony postępowania administracyjnego zakończonego decyzjami wiedzieli, a na podstawie których to decyzji  wszystkie naniesienia znajdujące się na ich nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego, garażu jak i kiosku, nie miały żadnego wpływu na wartość nieruchomości, a wycenie podlegała jedynie działka niezabudowana, w związku z czym nie byli legitymowani do domagania się od Gminy Białystok w ramach operatu szacunkowego kwot wynikających z realizacji zamiany nieruchomości stanowiących ich własność, na zabudowaną działkę położoną w Białymstoku stanowiącą własność Gminy Białystok, obejmując to swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim, iż wyzyskują opisane błędne przeświadczenie Gminy Białystok o istniejącym stanie faktycznym i prawnym, także fakt, że doprowadzają do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem o znacznej wartości, a w efekcie do sporządzenia aktu notarialnego, czym wyrządzili szkodę w kwocie 667 442 złotych na rzecz Gminy Białystok.

Czyn zarzucany oskarżonym Małgorzacie S.K. i Andrzejowi K. zagrożony jest maksymalnie karą 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 1 roku pozbawienia wolności (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.).

Czyn zarzucony oskarżonej Elżbiecie A.  zagrożony jest maksymalnie karą 8  lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 6 miesięcy pozbawienia wolności (art. 271 § 1 i 3  k.k.)

Czyn zarzucony Izabeli J. zagrożony jest maksymalnie karą  3 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 1 miesiąca pozbawienia wolności (art. 231 § 1 k.k.)

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 1/14.