Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia mienia znacznej wartości

W dniu 23 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Marzannie G. oskarżonej o czyn z art. 270 § 2 k.k. w zb. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w zw. z art. 12 k.k. i oskarżonej Cheonii G. o czyn z art.77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Prokurator zarzucił oskarżonej Marzannie G., iż w okresie od dnia 1 marca 1999 r. do dnia 14 grudnia 2012 r. w Siemiatyczach, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przywłaszczyła powierzone jej mienie w kwocie 827 672,85 zł na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego spółki jawnej, w ten sposób, że będąc zatrudniona w tej firmie na stanowisku osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie i będąc upoważniona do wykonywania operacji finansowych w imieniu spółki, dokonywała wpłat kwot pieniędzy pochodzących z majątku spółki na własne konta bankowe oraz pobierała pieniądze w gotówce z kasy firmy, wbrew przepisom ustawy w sporządzanych własnoręcznie raportach kasowych podawała nieprawdziwe dane o stanie gotówki w kasie firmy, natomiast w dniu 10 kwietnia 2012 r. w celu użycia za autentyczny wypełniła blankiety dowodów wpłat, opatrzone podpisami wspólników firmy niezgodnie z ich wolą i na ich szkodę w ten sposób, że przed kwotą 50.000 zł dopisała cyfrę 1, a przed słowem pięćdziesiąt dopisała słowo sto i użyła tych dokumentów jako autentycznych przedkładając w księgowości firmy, czym działała na szkodę spółki.

Oskarżona Cheonia G. została oskarżona, o to, że w okresie od 2008 r. do kwietnia 2013 r. w Siemiatyczach będąc zatrudniona na stanowisku głównej księgowej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu spółce jawnej, wbrew przepisom ustawy prowadziła księgi rachunkowe nierzetelnie w ten sposób, że wprowadzała do ksiąg rachunkowych dokumenty księgowe w postaci raportów kasowych, nieodzwierciedlające stanu rzeczywistego i nie podpisywała ich przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych oraz zawierała w sprawozdaniach finansowych nierzetelne dane nieodzwierciedlające faktycznego stanu finansowego spółki.

Czyn zarzucany oskarżonej Marzannie G. zagrożony jest maksymalnie karą 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 1 roku pozbawienia wolności (art. 270  § 2 k.k. w zb. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz.U.2013.330.j.t.)

Czyn zarzucany oskarżonej Cheonii G. zagrożony jest karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat 2 lat albo obu tym karom łącznie (art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29. 09.1994 r. o rachunkowości Dz.U.2013.330.j.t. )

W stosunku do oskarżonych nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 207/13.