Sprawa dotycząca wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym

W dniu 6 sierpnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła sprawa oskarżonych Józefa Szczepana M. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 296 § 3 i 1 k.k., Stefana P. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k. i Teresy S. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k.

Sprawa zarzucana podsądnym dotyczyła zakupu przez Fabrykę Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” S.A. w Białymstoku, od powiązanego z nią kapitałowo „Matalexport” Sp. z o.o. w Warszawie, udziałów w spółce „Mexpol” GmBH w latach 1998-2000, które to w ocenie rzecznika oskarżenia nastąpiło ze szkodą dla spółki.

Czyn zarzucany oskarżonym zagrożony jest maksymalnie karą 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara jednego roku pozbawienia wolności.

W poprzednio rozpoznawanym postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie (sygn. IV K 1281/07) wyrokiem z 23 marca 2012 r. oskarżeni zostali uniewinnieni od popełnienia zarzucanych im czynów. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 r. uchylił wyrok w zaskarżonej części w odniesieniu do oskarżonych Józefa Szczepana M. (czyn 7), Stefana P. (czyn 10) i Teresy S. (czyn 12) i w tym zakresie sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził swoją niewłaściwość i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III K 133/13.