Apelacje w sprawie dotyczącej przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

W dniu 4 stycznia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje prokuratora, pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej Iwony K. oraz obrońcy oskarżonego Johanna S. V. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 2 listopada 2010 roku.

Sąd Rejonowy po przeprowadzeniu rozprawy z wyłączeniem jawności skazał obywatela Niemiec Johanna S. V. za przestępstwa: usiłowania zgwałcenia zapoznanej na portalu internetowym pokrzywdzonej, zakłócenia miru domowego oraz gróźb karalnych. Karę łączną Sąd I instancji wymierzył w wysokości 2 lat pozbawienia wolności.

Środki odwoławcze zarówno prokuratora, jak i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej kwestionują wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze. W/w skarżący zgodnie wnieśli o wymierzenie oskarżonemu wyższych kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa, zaś kary łącznej w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności.

Natomiast obrońca oskarżonego wniósł o uniewinnienie oskarżonego, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą VIII Ka 10/11, zaś termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na dzień 21 lutego 2011 roku, godz. 9.45, sala I.