Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Karnego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. W Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK gromadzone są tylko informacje dotyczące podmiotów zbiorowych. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie jest podmiotem zbiorowym.

Jeżeli zapytania lub wnioski zawierają braki, wzywa się do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nie udziela się informacji, jeżeli zapytania lub wnioski zawierają nieusunięte braki.

Pliki do pobrania i wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.