Zbycie zbędnych przedmiotów wycofanych z eksploatacji

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż posiada do zbycia przedmioty wycofane z eksploatacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane ich nabyciem powinny złożyć pisemne oferty dot. zakupu.

Oferta powinna zawierać: nazwę towaru, cenę, za jaką dany przedmiot zamierza się kupić oraz Lp. wykazu i nr załącznika.

Oferty składa się w Oddziale Gospodarczym tut. Sądu. Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2012 roku.

Komisja Likwidacyjna dokona oceny ofert najkorzystniejszych cenowo i powiadomi nabywców.

W celu uzyskania bliższych informacji należy się zgłaszać do Oddziału Gospodarczego tut. Sądu (pokój 68, tel. 7459-288, 317, 367).

Przedmioty przeznaczone do likwidacji można oglądać wyłącznie w dniu 24 maja 2012 r. w godz. 9:00 – 10:00.