Egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną powołaną w Ministerstwie Sprawiedliwości

Uprzejmie informuję, że egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną powołaną w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się w dniach:

  • część pisemna – 1 marca 2012 r. (z zakresu prawa karnego) i 2 marca 2012 r. (z zakresu prawa cywilnego) o godz. 10.00 w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34 (osoby zdające powinny stawić się w dniu 1 marca 2012 r. o godz. 9.30 celem dokonania niezbędnych formalności),
  • część ustna – 7 i 8 marca 2012 r. w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34 (harmonogram części ustnej przedstawiony zostanie zdającym w trakcie części pisemnej egzaminu).

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do tego egzaminu są aplikanci sądowi, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub do niego nie przystąpili i posiadają uprawnienia do jego składania.

Do składania egzaminu uprawnieni są również asystenci sędziego i referendarze sądowi, dopuszczeni na podstawie art. 66 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.) przez właściwych prezesów sądów apelacyjnych do zdawania egzaminu sędziowskiego przeprowadzonego w sądach apelacyjnych, którzy tego egzaminu nie zdali w pierwszym terminie lub do niego nie przystąpili i posiadają zezwolenie prezesa sądu apelacyjnego na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym.

Zdający nie są uprawnieni do dowolnego doboru terminu egzaminu w zakreślonych ramach czasowych, lecz mają każdorazowo obowiązek przystąpienia do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, chyba że niestawiennictwo wynika z przyczyn usprawiedliwionych, powodujących w efekcie uzyskanie zezwolenia na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym. Brak takiego zezwolenia uprawnia do składania egzaminu tylko raz, jak w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej.

W załączeniu kopia zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego.

Prezes Sądu Okręgowego

Krzysztof Chojnowski