Egzamin referendarski

Uprzejmie informuję, że egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się w dniach 4 listopada 2011 r. (egzamin pisemny) oraz 17 listopada 2011 r. (egzamin ustny).

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961) w związku z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.) do zdawania tego egzaminu uprawnieni są aplikanci, którzy do egzaminu referendarskiego nie przystąpili z przyczyn usprawiedliwionych lub egzaminu referendarskiego nie zdali i posiadają uprawnienia do jego składania. Aplikanci referendarscy, którzy otrzymali ocenę niedostateczną oraz uzyskali zgodę prezesa sądu okręgowego na zdawanie egzaminu w innym terminie, mogą do niego przystąpić nie później niż przed upływem 2 lat od dnia ukończenia aplikacji. Ostatni cykl aplikacji referendarskiej zakończył się z dniem 4 listopada 2009 r.

Ponadto do egzaminu tego uprawnione są osoby, o których mowa w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. W brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury) w związku z art. 66 ust. 1 i art. 70 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Osoby te obowiązane są w terminie do dnia 5 października 2011 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu referendarskiego, zgodnie z § 19 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia. Wnioski przyjmują prezesi sądów okręgowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób składających wniosek. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia egzaminu referendarskiego.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Zwycięzców 34. Egzamin rozpocznie się o godzinie 10.00 (z zakresu postępowania wieczystoksięgowego) oraz o godzinie 12.30 (z zakresu postępowania rejestrowego).

Część ustna egzaminu odbędzie się również w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Zwycięzców 34. Szczegółowy plan egzaminu ustnego zostanie przedstawiony po egzaminie pisemnym.