Ogłoszenie - medycyna pracy

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 13 listopada 2008 r.

 

Sąd Okręgowy w Białymstoku poszukuje jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Sądu, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmuje :

  • przeprowadzanie wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich
  • przeprowadzanie badań konsultacyjnych oraz badań dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika
  • przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego oraz kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego
  • wydawanie orzeczeń lekarskich w formie zaświadczenia.

Oferta powinna zawierać :

  • nazwę i adres jednostki służby medycyny pracy oraz miejsce świadczenia usług
  • informację o godzinach przyjęć
  • informację o liczbie lekarzy medycyny pracy zatrudnionych w jednostce
  • proponowany koszt badań profilaktycznych
  • wykaz badań diagnostycznych

szczegółowy wykaz proponowanych badań konsultacyjnych oraz badań dodatkowych, oferowanych w ramach kosztu badań profilaktycznych jak i za dodatkową opłatą (wraz z ich cennikiem)

  • inne informacje (np. o możliwości telefonicznego umówienia wizyty pracownika na określony dzień i godzinę itp.).

 

Oferty należy nadsyłać w terminie do dnia 28 listopada 2008 r. na adres :

Prezes
Sądu Okręgowego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 1
15-950 Białystok