Wyrok w sprawie napaści na tle rasistowskim

W dniu 18 marca 2010 r.  Sąd Okręgowy w Białymstoku po rozpoznaniu apelacji oskarżonego Łukasza S. i obrońcy  oskarżonego Rafała S. wydał wyrok w sprawie napaści na tle rasistowskim.

Zaskarżony wyrok Sądu I Instancji utrzymał w mocy, uznając obie apelacje za oczywiście bezzasadne.  Zasądził od obu oskarżonych opłaty za postępowanie przed Sądem II Instancji i obciążył ich pozostałymi kosztami procesu za postępowanie odwoławcze.

Wyrokiem Sądu I Instancji Rafał S. został skazany na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat wraz z oddaniem go w tym okresie pod dozór kuratora oraz karę grzywny w wysokości 400 złotych. Łukasz S. został zaś skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat wraz z oddaniem go w tym okresie pod dozór kuratora. Orzeczono również od oskarżonego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 200 złotych.

Wyrok jest prawomocny.